Analiza genetyczna

Analiza genetyczna różnych organizmów wykazuje, że w DNA niosącym sensowną informację, zarówno u pro-, jak i eukariontów, oprócz tak zwanych genów struktury, które kodują białka, oraz genów kodujących RNA rybosomalny i tRNA, zawarte są tak zwane geny regulatorowe, decydujące kiedy i w jakich zestawach odczytywane mają być geny struktury. Oczywiście, zarówno geny struktury, jak i regulatorowe ulegają zmianom w ewolucji. Bardzo duże zmiany, skoki w ewolucji wymagają niewątpliwie nabycia nowej informacji genetycznej. W przeciwieństwie do tego jednak, zróżnicowanie ewolucyjne i specjalizacja zachodzące między ściśle spokrewnionymi grupami systematycznymi osiągane są prawdopodobnie raczej w drodze zmiany w użyciu zasadniczo tej samej informacji genetycznej. Ponieważ podstawowe procesy biochemiczne leżące u podłoża życia są podobne u wszystkich organizmów, reakcje metaboliczne, szczególnie w grupach blisko spokrewnionych, takich jak np. kręgowce, muszą generalnie zależeć od tego samego rodzaju genów, wyrażonych w postaci specyficznych enzymów i innych białek. Białka z różnych gatunków, homologiczne pod względem pozycji zajmowanej w metabolizmie, mogą różnić się nieco składem aminokwasowym, lecz ich zasadnicze właściwości biochemiczne i keje metaboliczne pozostają te same. To co odróżnia jednego kręgowca od drugiego, to przede wszystkim inne czasy uruchamiania i różnice w ilości produktów zasadniczo podobnych genów struktury, nie zaś nieznaczne różnice w budowie tych produktów.